Servizo de Extensión Universitaria
COMUNICATE COAS MANS II: PROFUNDIZACIÓN NA LINGUA E CULTURA DA COMUNIDADE XORDA - 2018/830
Tempada: 2018-2019
Campus: PONTEVEDRA

Bloque: FORMACIÓN
Tipo: Obradoiros

Instalacións onde se imparte:
Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación - Campus de Pontevedra
PERIODOS DE REALIZACIÓN
Periodo Inicio: Fin:
Puntual 22/04/2019 12/06/2019
PRAZOS DE MATRÍCULA
Prazo Inicio: Fin: Usuarios Periodo Grupo
INSCRICIÓN 29/01/2019 14:14 21/04/2019 23:59 Puntual Comunicate coas mans
Nome Usuarios Abonos Importe
Obradoiro - Comunidade Universitaria PAS,PDI,ALUMNADO 26,00 €
Obradoiro - Público xeral NON UNIVERSITARIO/A,TITULADO/A,FAMILIAR UVIGO 40,00 €
COMUNICATE COAS MANS:  
- Horarios:
Luns e mércores de 16:30h a 18:30h
22, 24 e 29 de ABRIL
6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 e 29 de MAIO
3, 5, 10 e 12 de XUÑO
- Lugar: Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación - Seminario 6
- Máx. Inscricións 20   Mín. Inscricións 12
- Horas ECTS 30,00   Créditos ECTS 1,0
- Inscricións Periodo Usuarios Fin de Prazo Prazas
INSCRICIÓN Puntual ata o '21/04/2019 23:59' 13 Libres
INFORMACIÓN ACTIVIDADE
OBXECTIVOS
1. Profundizar no coñecemento da lingua de signos española (LSE)
2. Analizar os ámbitos de actuación da LSE.
3. Profundizar na comunicación básica da lingua de signos española (LSE)
4. Coñecer o contexto social, lingüístico, cultural e educativo no que se desenvolven as persoas xordas.
5. Desenvolver no alumnado una actitude de respeto cara outras manifestacións lingüísticas e as minorías lingüísticas que as falan.
6. Familiarizar ao alumnado cos recursos didácticos, publicacións e actividades sobre a lingua de signos e a comunidade xorda.
CONTIDOS
O temario proposto combina contidos teóricos con contidos prácticos, co obxectivo final de que o alumnado mellore o seu nivel comunicativo da LSE e ao mesmo tempo profundicen no coñecemento da comunidade xorda e na situación socio-político-cultural que caracteriza á LSE.
BLOQUE 1. Que sabes da lingua de signos española?
1. As linguas de signos, linguas de minorías lingüísticas
2. A investigación das linguas de signos.
3. A estrutura lingüística das linguas de signos.
4. Educación bilingüe das persoas xordas.
5. Materiais educativos en ou sobre lingua de signos
6. Sistemas de escritura das linguas de signos.
7. A diversidade lingüística da lingua de signos española.
8. Os rexistros lingüísticos na LSE.
9. Planificación lingüística das linguas de signos
BLOQUE 2. Comunícate coas mans
1. O sustantivo: características; xénero e número
2. O adxetivo: características; os graos.
3. Os cuantificadores
4. Os adverbios
5. Os verbos
6. Marcas temporais presentes, pasadas e futuras
7. Os clasificadores
8. As oracións: enunciativas, afirmativas e negativas, imperativas…
9. A orde da colocación dos elementos oracionais
10. Tipoloxía oracional: frases simples e complexas (causais, condicionais, etc.)
BLOQUE 3. Contextos de uso
1. Descricións de persoas: ¿cómo somos?, ¿cómo nos comportamos?
2. A familia e as relación de parentesco
3. Conversacións: dar explicacións, facer plans, negociar, utilizar argumentos para convencer aos demais, explicar diferencias entre persoas e cousas...
4. O meu entorno: a vivenda, a escola, o lugar onde vivo, a natureza…
5. As viaxes: medios de transporte, horarios, destinos,...
6. Expresión de hábitos, rutinas, tempo das accións,...
7. Expresión de gustos, opinións, desexos e sentimentos
BLOQUE 4: o contexto sociocultural da LSE
1. Ámbitos de actuación da LSE
2. O recoñecemento legal da lingua de signos.
3. Promoción e protección das linguas de signos
4. Educación bilingüe-bicultural.
5. Accesibilidade e barreiras de comunicación.
6. Manifestacións artísticas en LSE
MÉTODOS E RECURSOS:
A presentación de novos contidos e exercicios deben ser adaptados ao ritmo de aprendizaxe do alumnado e ás súas expectativas para o idioma.
A progresión debe ser medida por razóns obvias: a capacidade dunha persoa para procesar a información e de construír coñecementos lingüísticos en trinta horas é necesariamente limitado. O material debe conter unha variedade de propostas de actividades tanto a adquisición de novos coñecementos, e a revisión e consolidación de conceptos anteriores discutidos nas unidades anteriores.
PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN:
Realízanse tres tipos de avaliación do proceso de aprendizaxe de linguas:
? Inicial (ou diagnóstica):
Ofrece información sobre o estado inicial do estado do estudante. Sendo un nivel A1, veríficase o nivel real dos alumnos, se hai algún caso de falso principiante.
? Continua (ou formativa ou utilización):
Informa do progreso dos alumnos no proceso de aprendizaxe. É acompañado por unha autoavaliación polo propio alumnado.
? Avaliación final: Indica se os obxectivos establecidos no currículo realizáronse, e é complementada por unha avaliación do curso polos/as alumnos/as para avaliar se foron cumpridas as súas expectativas.
Día: 22 de abril
Hora: 1 Que lembras da lingua de signos española?
Presentacións signadas
Contidos socioculturais ? A lingua de signos española hoxe
Ana Mª Fernández Soneira (PCD, Universidade de Vigo)
Hora: 2 PRÁCTICA:
1. Oracións enunciativas afirmativas e negativas.
2. Oracións interrogativas
Frases utis: “cómo se signaba xxxx?”, “quero repasar os números”, “non lembro o teu signo”, “¿Qué imos facer neste curso?”...
Alba T. Puentes García, intérprete de LSE e formadora de intérpretes.
Día: 24 de abril
Hora: 1 Que sabes da lingua de signos española?
1. Rexistros lingüísticos: formal, informal, especializado.
Contidos socioculturais ? Ámbitos de actuación da LSE: educación, interpretación, investigación e comunicación social
Alba T. Puentes García, intérprete de LSE e formadora de intérpretes.
Hora: 2 PRÁCTICA:
1. Os substantivos: concretos, abstractos, comúns e colectivos
2. Os alimentos
3. As oracións desiderativas
Frases utis: ¿Qué te gustaría comer ?, ¿Cal é o teu prato favorito?, explicar hábitos alimentarios
Alba T. Puentes García, intérprete de LSE e formadora de intérpretes.
Día: 29 de abril
Hora: 1 Que sabes da lingua de signos española?
4. A descripción de persoas
5. Os adxectivos
6. ¿Cómo se fala en LSE de terceiras persoas?
Contidos socioculturais ? Profesionais vencellados á lingua de signos española
Alba T. Puentes García, intérprete de LSE e formadora de intérpretes.
Hora: 2 PRÁCTICA:
Os clasificadores de persoa e os descriptivos para describir o seu aspecto físico.
Vocabulario das descripcións: partes do corpo, vestimenta, personalidade.
Frases utis: imos identificarnos
Alba T. Puentes García, intérprete de LSE e formadora de intérpretes.
Día: 8 de maio
Hora: 1 Que sabes da lingua de signos española?
1. O aspecto verbal: a habitualidade, a iteratividade...
Contidos socioculturais ? A interpretación da LSE: formación e profesión.
Alba T. Puentes García, intérprete de LSE e formadora de intérpretes.
Hora: 2 PRÁCTICA
Adverbios de tempo
Vocabulario de cantidades: centos, miles, millares
Os días da semana
As rutinas
Frases utis: os/as alumnos/as aprenderán a explicar e preguntar por accións habituais.
Alba T. Puentes García, intérprete de LSE e formadora de intérpretes.
Día: 6 de maio
Hora: 1 Que sabes da lingua de signos española?
1. Os adxectivos
2. Expresión das diferencias entre obxectos
Contidos socioculturais ? As persoas xordas: aspectos cuantitativos e cualitativos.
Manuel Lema Álvarez, profesor de LSE e recursos gráficos
Hora: 2 PRÁCTICA
As cores
Clasificadores descriptivos para falar da forma dos obxectos.
Frases utis: explicar as diferenzas que existen entre dous ou máis obxectos.
Manuel Lema Álvarez, profesor de LSE e recursos gráficos
Día: 13 de maio
Hora: 1 Que sabes da lingua de signos española?
1. A expresión da localización na LSE
2. La explotación del espacio sígnico: función localizadora
Contidos socioculturais ? Materiais educativos sobre a lingua de signos, en lingua de signos e recursos online.
Alba T. Puentes García, intérprete de LSE e formadora de intérpretes.
Hora: 2 PRÁCTICA
Os comercios e a vida social
Adverbios de lugar e demostrativos
Instruccións para ir dun sitio a outro e para explicar a distancia entre puntos
Frases utis: “Onde hai unha tenda de...?”, “canto custa?, “como se chega á universidade desde aquí?”...
Alba T. Puentes García, intérprete de LSE e formadora de intérpretes.
Día: 15 de maio
Hora: 1 Que sabes da lingua de signos española?
1. A concepción do tempo na LSE
2. A expresión do tempo absoluto e relativo na LSE.
Contidos socioculturais ? A educación bilingüe-bicultural.
Ana Mª Fernández Soneira (PCD, Universidade de Vigo)
Hora: 2 PRÁCTICA
Os números: 1000-1000000
Signos temporais
Frases utis: “a que hora comeza a clase?, que horario ten...?, ¿en qué ano naciches?, ¿como era a vida dos teus país en comparación coa túa?”.
Manuel Lema Álvarez, profesor de LSE e recursos gráficos
Día: 20 de maio
Hora: 1 Que sabes da lingua de signos española?
1. La incorporación numeral
Contidos socioculturais ? Protección e promoción da LSE
Ana Mª Fernández Soneira (PCD, Universidade de Vigo)
Hora: 2 PRÁCTICA
Os cuantificadores
Marcadores temporales de pasado, presente e futuro
Frases utis: Imos conversar sobre feitos da nos aliña temporal vital.
Ana Mª Fernández Soneira (PCD, Universidade de Vigo)
Día: 22 de maio
Hora: 1 Que sabes da lingua de signos española?
1. A expresión da condición
2. Os compoñentes non manuais
3. A orde de colocación dos elementos oracionais
Alba T. Puentes García, intérprete de LSE e formadora de intérpretes.
Hora: 2 PRÁCTICA
Verbos: CREER, SABER, SUPONER, APRECIAR, CONSIDERAR, NECESITAR, RECONOCER, PREFERIR, ENTENDER...
Frases utis: Utilizar argumentos para convencer a alguén
Alba T. Puentes García, intérprete de LSE e formadora de intérpretes.
Día: 27 de maio
Hora: 1 Que sabes da lingua de signos española?
1. A expresión da causalidade
Contidos socioculturais ? Festas e tradicións na comunidade xorda
Alba T. Puentes García, intérprete de LSE e formadora de intérpretes
Hora: 2 PRÁCTICA
Os nosos gustos: dar explicacións sobre o que nos gusta e o que non nos gusta
Verbos: DAR, CREAR, APORTAR, DESPERTAR, CAUSAR, DAÑAR, GUSTAR,, PREFERIR, PROVOCAR, etc.
Frases utis: “Que estudas?,“por qué queres aprender lingua de signos?”...
Alba T. Puentes García, intérprete de LSE e formadora de intérpretes.
Día: 29 de maio
Hora: 1 Que sabes da lingua de signos española?
1. A expresión da finalidade
Contidos socioculturais ? Os medios de comunicación social: ¿servizos para as persoas xordas?
Alba T. Puentes García, intérprete de LSE e formadora de intérpretes.
Hora: 2 PRÁCTICA
Signos de cidades e países
Facer plans e proxectos de futuro
Frases utis: “Que che apetece facer hoxe?”, “Que vas facer no verán?”, “para qué queres viaxar a Xapón?”, ...
Alba T. Puentes García, intérprete de LSE e formadora de intérpretes.
Día: 3 de xuño
Hora: 1 Que sabes da lingua de signos española?
3. As oracións comparativas
4. Os compoñentes non manuais
Contidos socioculturais ? Recoñecemento legal das linguas de signos
Ana Mª Fernández Soneira (PCD, Universidade de Vigo) .
Hora: 2 PRÁCTICA
O comparativo e o superlativo
Signos de medida, peso e capacidade
Os números ordinais
Frases utis: “Canto pode pesar un elefante ?”, “canto mides?, “cal é o animal máis pequeno do planeta?”...
Alba T. Puentes García, intérprete de LSE e formadora de intérpretes.
Día: 5 de xuño
Hora: 1 Que sabes da lingua de signos española?
1. A expresión da opinión
2. A expresión de consellos
Contidos socioculturais ? Accesibilidade e barreiras de comunicación
Alba T. Puentes García, intérprete de LSE e formadora de intérpretes.
Hora: 2 PRÁCTICA
Prendas de vestir
Estructuras para pedir algo prestado
Frases utis: “podo probarme este vestido?”, “hai una talla máis deste pantalón”...
Alba T. Puentes García, intérprete de LSE e formadora de intérpretes.
Día: 10 de xuño
Hora: 1 Que sabes da lingua de signos española?
1. Os sistemas de escritura das linguas de signos
Contidos socioculturais ? Mostras artísticas en LSE
Manuel Lema Álvarez, profesor de LSE e recursos gráficos
Hora: 2 PRÁCTICA
As nosas viaxes
Os medios de transporte
Elementos da natureza
Frases utis: “A que hora sae o autobús?”, “Que lugar che gustaría visitar?”...
Manuel Lema Álvarez, profesor de LSE e recursos gráficos
Día: 12 de xuño
Hora: 1 Que sabes da lingua de signos española?
1. A expresión de emocións, sentimentos e valoracións
2. Presentacións sigandas: que podemos engadir á nosa presentación inicial?
Ana Mª Fernández Soneira (PCD, Universidade de Vigo)
Hora: 2 PRÁCTICA
Traballo práctico de repaso dos coñecementos adquiridos durante o curso.
Alba T. Puentes García, intérprete de LSE e formadora de intérpretes. Manuel Lema Álvarez, profesor de LSE e recursos gráficos

Servizo de Extensión Universitaria da Universidade de Vigo
Vigo extension@uvigo.es 986 813 626 | Ourense asc-ou@uvigo.es 988 387 102 | Pontevedra asc-po@uvigo.es 986 801 949
Termos, condicións de uso e política de privacidadeAviso Legal